>bmy_00003T0
MEKNKIGATFRKKENEPFRFIWVRRGESGWSSLNKQSSHVDWWDWTPYTAELTKSRTKDQLNQISSEITEEKIKVETRLVVDFESEDNAWKLAEYRSKDIFLQCAVPFFMASKLTKIQKPTFNLSSKAFIPDPLYHSVNTLILAFLDFHKTCYEGKQIKVDCSLKKAKHVKILITVSKTRGCLQPSSLWVKRGAIDITPASPEIFQDISLQDSSLSTDLSLSPQYQGFPKTVASAPAHLIGPSLD*